aug 12, 2020

Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Flyer 9, Hof van Spaland / Bachplein: , augustus 2020

Procesinformatie Herontwikkeling Hof van Spaland / Bachplein

Hof van Spaland/Bachplein en Corona
In Corona-tijd heeft zich een “tele-ontwerpproces” voltrokken om te onderzoeken welke kansen en belemmeringen er zijn met betrekking tot de ontwikkeling van Hof van Spaland/Bachplein. Dit videovergaderen gaat heel anders dan als je live over de tekentafel kunt buigen. Toch is het gelukt om de haalbaarheidsstudie af te ronden.

Het Mengmodel Bachplein
Voor het Bachplein blijkt het hoogbouwmodel de meeste ruimte te bieden. Ongeveer 300 woningen kunnen worden gebouwd. Dit model is een combinatie van drie blokflats met drie torenflats. Stedenbouwkundig is gekeken naar in hoogte variërende gestapelde flats, zoninval en daglicht en parkeren. Gezocht is naar een goede mix van levensloopbestendige woningen in het sociale, middeldure en dure segment. Alle woningen worden rollator- en rolstoeltoegankelijk gemaakt. Deze woningen worden in hun omgeving ingepast met wandel-, fiets- en auto-ontsluiting, parkeren en groeninrichting.

Besluitvorming
De gemeente kan het Bachplein eerder ontwikkelen dan Hof van Spaland. De gemeente is eigenaar van de grond op het Bachplein. Op het Bachplein is de fysiotherapiepraktijk gevestigd. Met de fysiotherapiepraktijk en de huisartsen Schiedam-Noord wordt overlegd over de bouw van een gezondheidscluster. De bedoeling is namelijk dat de fysiotherapeuten en huisartsen Schiedam-Noord als eerste kunnen verhuizen naar dit nieuwe gezondheidscluster. Daarom zal in de eerste fase van de bouw van Bachplein een gezondheidscluster worden gebouwd.
Op 11 augustus besluit het college besloten over een knip tussen Bachplein en Hof van Spaland. Deze knip maakt de weg vrij om marktpartijen plannen te laten uitwerken voor het Bachplein. De gebiedsontwikkeling wordt dus geknipt in twee delen: Ontwikkeling Bachplein enerzijds en Renovatie Hof van Spaland anderzijds. De marktdialoog voor het Bachplein wordt voorbereid als het College het ambtelijk advies over het zogeheten “Tussenbesluit” op 11 augustus overneemt.

Structuurontwerp Bachplein is geen eindbeeld
Belangrijk is om te benadrukken dat de tekeningen voor het Bachplein niet het definitieve eindbeeld zijn. Deze tekeningen zijn nu nog indicatief. De markt zal worden gevraagd om met plannen te komen voor het Bachplein. Ontwikkelaars krijgen van de gemeente de ruimte om de woningbouwplannen uit te werken. Zij zullen dus zelf gaan tekenen en ontwerpen. De gemeente geeft hen harde en zachte wensen en eisen. Met de harde eisen móet de ontwikkelaar rekening houden in de planuitwerking, de zachtere uitgangspunten en wensen geven meer vrijheid aan de markt. Het idee dat de gemeente in dit stadium een kant-en-klaar plan zal meegeven, is niet zo. De gemeente zal dus onderhandelen over de grond. Met marktpartijen treedt zij in overleg over de leefomgevingskwaliteit en de participatie. Omwonenden zullen in een later stadium bij de inrichting van de openbare ruimte worden betrokken.

Mengmodel Hof van Spaland
Het internetwinkelen groeit nog steeds. De gemeente verwacht gezien deze trend dat Hof van Spaland een compacter wijkwinkel-centrum kan worden. In het Mengmodel voor Hof van Spaland zit een verhuizing van de Lidl. Dit model richt zich daarom op het herschikken van winkels als Lidl verhuist. Naast de verenigde winkeleigenaren van Hof van Spaland speelt Lidl hierin dus een belangrijke rol.

Coöperatieve Vereniging van Erfpachters
De Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland is als club van winkeleigenaars direct belanghebbende van de renovatie. De gemeente voert gesprekken met de CVVE en heeft de CVVE gevraagd of verhuizing van Lidl bespreekbaar is. Er moet namelijk verderworden verkend of er ruimte kan worden gemaakt voor Lidl. Hiervoor is
overeenstemming nodig tussen de gemeente en de CVVE, en tussen de CVVE en Lidl.

Lidl
In Nieuwsbrief 7 zijn drie opties van de verplaatsing van Lidl met een stippellijn ingetekend. Deze opties zijn zuiver indicatief.
Eén variant van een mogelijke nieuwe winkel voor Lidl is nu over de huidige plattegrond van het winkelcentrum heen getekend. Deze tekening is voorgelegd aan de CVVE en aan Lidl. Op 22 juni vergaderde de CVVE over een mogelijke verhuizing. Verhuizing grijpt flink in. Sommige leden van de CVVE vrezen omzetderving. En zij vragen zich hardop af of het realistisch is. Toch heeft de CVVE ‘ja, mits’ gezegd tegen het idee om Lidl te verplaatsen. Dit maakt de weg vrij voor overleg tussen Lidl en de CVVE. Ook met Lidl zal worden overlegd over wensen en eisen die Lidl heeft. Een bespreking vond 11 augustus jl. plaats tussen gemeente, CVVE en Lidl.

Kwartiermaker CVVE
De CVVE heeft een kwartiermaker ingehuurd, die de CVVE gaat ondersteunen bij het zoekproces. Welke verhuisvariant dan ook, duidelijk is dat verhuizing van Lidl gevolgen zal hebben voor winkeleigenaren en hun huurders / ondernemers. Om dit proces in goede banen te leiden, zal de gemeente het komende half jaar samen met de CVVE en Lidl zoeken naar mogelijkheden. Hoe het vervolgproces eruit komt te zien en welke stappen moeten worden gezet, zal komend half jaar duidelijk worden. De gemeente hoopt dat er duidelijkheid tussen betrokken partijen zal komen over een eventuele verplaatsing van Lidl en over een renovatie.

Planning
Door het Coronavirus heeft het overleg met al onze overlegpartners vertraging opgelopen. We onderhouden contact via videovergaderen en telefoon, maar het is anders dan in levende lijve overleg.
Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief informeren over de marktdialoog. Deze start naar verwachting in het najaar. Hoe het proces er daarna uit zal zien daarover informeren wij u zo spoedig mogelijk. Daarin zullen wij ook meer kunnen vertellen over het participatieproces voor omwonenden in een later stadium van de ontwikkeling van het Bachplein.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Thinka Bor-Reijinga, t.bor@schiedam.nl, GSM: 06 – 55 32 00 07.
Ook kunt u terecht bij uw wijkregisseurs Huseyin Kalyoncu, Marcel Kreuger en Bobby Scheepe.

Read More